Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie
  
28-05-2020, Czwartek, 10:48
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Treść na poniższej stronie jest archiwalna, proszę kierować się na stroną główną Biuletynu Informacji Publicznej
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
 
Sędziszów, dnia 19 kwietnia 2019 r.
 
 
OGŁOSZENIE
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I SPRAW ORGANIZACYJNYCH
W OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W SĘDZISZOWIE
 
            Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 oraz Dz.U. z 2016r., poz. 902 i z 2017r. poz. 60 i 1930)
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie
ul. Dworcowa 20A 
28-340 Sędziszów
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. księgowości budżetowej i spraw organizacyjnych
w Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie
z siedzibą w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20A
 
  
Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie
Stanowisko pracy: Stanowisko ds. księgowości budżetowej i spraw organizacyjnych.
Miejsce pracy: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20A
Nawiązanie stosunku pracy:
1. Nawiązanie stosunku pracy  maj  2019 r.  
2. Nawiązanie stosunku pracy nastąpi na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.
3. Stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony.
4. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
Wymaganie niezbędne:
Obywatelstwo polskie.
Wykształcenie wyższe ekonomiczne, preferowane o kierunku  rachunkowość lub finanse publiczne. 
Doświadczenie zawodowe min. 2 lata 
Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. księgowości budżetowe i spraw organizacyjnych j.
Prawo jazdy kategorii B.
Wymagania dodatkowe:
Mile widziane doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego lub innej jednostce sektora finansów publicznych.
Znajomość przepisów:
Ustawy o Finansach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy.
Ustawy o Rachunkowości.
Ustawy o samorządzie gminnym oraz zasad funkcjonowania samorządu gminnego.
Ustawy o ochronie danych osobowych.
Ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Znajomość przepisów prawa w zakresie rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości budżetowej i finansowej.
Biegła znajomość komputera (Windows XP, pakiet Microsoft Office, Internet Explorer).
Umiejętność obsługi programów księgowych,
Wysoka kultura osobista.
Umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji.
Umiejętność pracy w zespole.
Umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność negocjacji.
Odpowiedzialność, rzetelność, dokładność.
Komunikatywność.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Prowadzenie księgowości budżetowej.
2. Kompletowanie dokumentacji dowodów księgowych.
3. Bieżące prowadzenie ewidencji:
    a) środków trwałych,
    b) wyposażenia.
4. Prowadzenie komputerowej księgowości syntetycznej i analitycznej zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. Dz.U z 2019r., poz. 351 o rachunkowości, w zakresie:
 - dochodów i przychodów budżetowych,
 - wydatków i rozchodów budżetowych,
 - inwestycji,
 - Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
5. Prowadzenie wydatków strukturalnych – klasyfikacja, sprawozdawczość,
6. Bieżąca analiza realizacji budżetu OSiR oraz opracowywanie propozycji zmian,
7.Bieżąca kontrola dowodów księgowych pod względem  formalnym  i rachunkowym,
8.Uzgadnianie sald rozrachunków,
9.Obsługa programu internet-banking,
10. Prowadzenie dokumentacji księgowej i rozliczeń finansowych inwestycji, w tym     
      realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej,
11. Sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych i finansowych zgodnie z  obowiązującymi przepisami,
12. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym   
      wykazem akt,
13.Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego.
14. Organizacja, przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych w formie 
      spisu z natury, zgodnie z ustawą o rachunkowości
 15. Współpraca ze stanowiskiem ds. administracyjno-socjalnych i ze stanowiskiem szefa 
       zespołu ratowników i pracowników zaplecza.
16. W razie nieobecności zastępowanie pracownika ds. administracyjno- socjalnych.
17. Wykonywanie innych poleceń przełożonych w ramach powierzonego zakresu      czynności.
18. Prowadzenie wszystkich spraw związanych z kadrami.
 
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Miejsce pracy:
Praca wykonywana będzie w Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20A, 
Praca o charakterze biurowym.
Praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, fax.
Zatrudniona osoba, która po raz pierwszy zostanie zatrudniona na stanowisku urzędniczym może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej w OSiR, która kończy się egzaminem.
Budynek  jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych w zakresie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przystosowanych toalet.
Praca w godzinach: poniedziałek – piątek od  7.30-15.30
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,      w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: 0,5 %. 
9.  Wymagane dokumenty:
List motywacyjny.
Życiorys - curriculum vitae - z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej.
Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie. 
Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
Inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych
i dodatkowych.
Kserokopia dowodu osobistego.
Kserokopia dokumentu prawa jazdy.
Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. oraz Dz.U. z 2018r.., poz. 1260, 1669) o pracownikach samorządowych.
Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych  oraz korzysta z pełni praw publicznych. 
Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. księgowości budżetowej i spraw organizacyjnych.
Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury konkursowej, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000,1669)
10. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać :
- osobiście w siedzibie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20A lub
- pocztą na adres korespondencyjny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20A 28-340 Sędziszów z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej i spraw organizacyjnych w Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie”.
Oferty należy składać w terminie: do dnia 07.05.2019 r. do godz. 15.00.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na wyżej wymieniony adres w terminie do dnia 07.05.2019 roku.
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie po terminie nie będą rozpatrywane.
11. Dodatkowe informacje:
Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.
Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.
Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.osir.sedziszow.pl).
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000,1669 ) 
.
                                                     p.o. Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie
                                                                                     Damian Kłek                               
 

Autor: Administrator
Data: 2019-04-19 15:29:00
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2019-04-19 15:35:00
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2019-04-19 20:42:21

Rejestr zmian


Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie
ul. Dworcowa 20A
28-340 Sędziszów
tel. +48 41 381 27 30
email: osir@sedziszow.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl