STATUT 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Sędziszowie


Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie zwany dalej skrótem „OŚiR” jest jednostką budżetową powołaną przez Radę Miejską uchwałą i działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
2) ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 ze późn. zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),
4) niniejszego statutu nadanego przez Radę Miejską w Sędziszowie,
5) innych przepisów szczególnych w tym regulaminów wewnętrznych.
§ 2. 1. OSiR jest jednostką organizacyjną Gminy Sędziszów i stanowi część majątku tej Gminy, wyodrębnioną funkcjonalnie w formie jednostki budżetowej.
2. OSiR nie posiada osobowości prawnej.
3. Siedzibą OSiR jest miasto Sędziszów, budynek Kompleksu Sportowo – Rehabilitacyjnego przy ul. Dworcowej 20A
4. Obszarem działania OSiR jest teren miasta i gminy Sędziszów
§ 3. 1. Bezpośredni nadzór nad OSiR sprawuje Burmistrz Sędziszowa.
2. OSiR zarządza mieniem powierzonym przez Burmistrza Sędziszowa.
3. OSiR prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.
4. Dyrektor OSiR przedkłada Radzie Miejskiej roczne sprawozdanie z działalności w terminie do 31 marca.
§ 4. OSiR używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby o treści:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie
ul. Dworcowa 20A
28-340 Sędziszów
NIP
REGON

§ 5. 1. OSiR prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. OSiR może współdziałać z innymi jednostkami samorządowymi i instytucjami, na podstawie stosownych porozumień.
Rozdział II
Cele i zadania OSiR
§ 6. 1. OSiR jest gminną jednostką organizacyjną powołaną do działalności o charakterze użyteczności publicznej, której celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych w zakresie sportu, rekreacji i turystyki, wypoczynku, wychowania i profilaktyki realizowanej w ramach walki z uzależnieniami.
2. Do podstawowych zadań OSiR należy:
1) organizowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym oraz festynowym dla młodzieży szkolnej, zakładów pracy, grup środowiskowych oraz społeczności miasta i gminy,
2) współpraca z innymi instytucjami takimi jak: szkoły, placówki kulturalne, kluby sportowe, zakłady pracy, zrzeszenia, grupy środowiskowe, itp. w organizacji imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym, wychowawczym,
3) współpraca z miastami partnerskimi w zakresie sportu rekreacji i turystyki,
4) organizowanie różnych usług dla ludności w zakresie rekreacji i wypoczynku,
5) administrowanie obiektami i urządzeniami sportowymi, rekreacyjnymi, sportu i turystyki,
6) wynajem obiektów i urządzeń,
7) prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu oraz prawidłowemu funkcjonowaniu i rozwojowi OSiR,
8) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi kultury fizycznej,
9) udostępnienie bazy sportowej i rekreacyjnej zainteresowanym jednostkom  i osobom w tym:
- mieszkańcom miasta i gminy Sędziszów,
- klubom i związkom sportowym, szkołom, uczelniom i zakładom pracy, stowarzyszeniom, fundacjom, organizacjom społecznym i zawodowym,
- organizacjom kultury fizycznej i turystyki,
10) prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej zmierzającej do realizacji zadań OSiR i gminy,
11) zapewnienie właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów sportowych i rekreacyjno-wypoczynkowych oraz stałe dążenie do ich unowocześniania i rozwoju,
12) prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowego i turystycznego,
13) prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz działań w ramach profilaktyki uzależnień,
14) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
15) prowadzenie działalności hotelarsko-gastronomicznej, parkingowej w zarządzanych obiektach,
16) prowadzenie szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży,
17) prowadzenie innych dozwolonych prawem form działalności w zakresie kultury fizycznej, rekreacji, turystyki, wypoczynku, wychowania i profilaktyki.
Rozdział III
Organizacja OSiR
§ 7. 1. Działalnością OSiR kieruje Dyrektor, który reprezentuje placówkę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:
1) zarządzanie majątkiem oddanym pod opiekę OSiR i dbanie o jego stan techniczny,
2) sporządzanie planu rzeczowo-finansowego OSiR i jego realizacja,
3) zawieranie umów z wykonawcami prac remontowo-budowlanych prowadzonych na obiektach OSiR,
4) zawieranie umów najmu lokali oraz urządzeń będących w zarządzie OSiR,
5) zawieranie umów z użytkownikami powierzchni reklamowych,
6) wydawanie niezbędnych regulaminów, instrukcji i zarządzeń,
7) ponoszenie odpowiedzialności za dyscyplinę i porządek na terenie OSiR,
8) prowadzenie polityki kadrowej (zatrudnianie i zwalnianie).
3. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora jednostki wykonuje Burmistrz Sędziszowa.
4. Powołanie Dyrektora OSiR następuje w drodze ustawy o pracownikach samorządowych.
5. Dyrektor jest zatrudniany na czas nieokreślony.
§ 8. 1. Dyrektor OSiR wykonuje swoje zadania przy pomocy pracowników i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.
2. W OSiR zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, pracowników administracji oraz obsługi. W miarę potrzeby mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością placówki.
3. W OSiR może być zatrudniona osoba, jeżeli posiada wymagane przepisami prawa kwalifikacje dla danego stanowiska pracy.
4. Zasady wynagradzania, wymagania kwalifikacyjne Dyrektora i pracowników OSiR określa Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i wydany na jej podstawie Regulamin wynagradzania.
§ 9. 1. Strukturę organizacji wewnętrznej oraz zakres działania poszczególnych komórek OSiR określa Regulamin Organizacyjny.
2. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Sędziszowa w formie zarządzenia.
3. OSiR działa w oparciu o roczny plan pracy i kalendarz imprez opracowany przez Dyrektora OSiR i zatwierdzony przez Burmistrza Sędziszowa.

Rozdział IV
Mienie OSiR
§ 10. 1. Mienie OSiR stanowi własność komunalną, pozostającą w jego zarządzie.
2. Przyjęcie przez OSiR poszczególnych składników mienia komunalnego w zarząd i administrację następuje w drodze stosownej decyzji Burmistrza Sędziszowa i protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. Wysokość cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów pozostających w zarządzie OSiR, ustala się uchwałą Rady Miejskiej w Sędziszowie.
§ 11. OSiR gospodaruje mieniem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zapewnia jego ochronę.
§ 12. Zgodę na zbycie zbędnych środków trwałych przez OSiR, pozostających w jego zarządzie wyraża Burmistrz Sędziszowa na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
§ 13. 1. Ustala się zasadę, że wszystkie szkoły z terenu gminy będą nieodpłatnie korzystać z bazy lokalowej hali sportowej, na prowadzenie zajęć wychowania fizycznego.
2. Szczegółowe zasady udostępniania pomieszczeń hali sportowej dla potrzeb placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Sędziszów, z uwzględnieniem zajęć pozalekcyjnych, zostaną ustalone odrębnie przez Dyrektora OSiR i Dyrektorów poszczególnych placówek w formie harmonogramów.
3. Szczegółowe zasady udostępniania pomieszczeń pływalni dla potrzeb szkół z gmin Wodzisław i Słupia Jędrzejowska – zostaną określone odrębnymi porozumieniami.
§ 14. OSiR zobowiązany jest do prowadzenia właściwej ewidencji i przeprowadzenia okresowych inwentaryzacji.
Rozdział V
Gospodarka finansowa OSiR
§ 15. 1. OSiR pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy.
2. Podstawą gospodarki finansowej OSiR jest roczny plan finansowy opracowany zgodnie i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
3. OSiR prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującymi gminne jednostki budżetowe i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
4. OSiR prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się efektywnością ich wykorzystania na zasadach obowiązujących jednostkę budżetową.
5. OSiR posiada odrębny rachunek bankowy.
6. Obsługę finansowo-księgową jednostki prowadzą służby OSiR.
7. Dyrektor OSiR ponosi odpowiedzialność i sprawuje nadzór nad gospodarką finansową.

Rozdział VI
Pełnomocnictwa
§ 16. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu OSiR upoważniony jest samodzielnie Dyrektor na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Sędziszowa.
2. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictw potrzebna jest zgoda Burmistrza Sędziszowa.
3. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Rozdział VII
System kontroli wewnętrznej oraz nadzór nad działalnością OSiR
§ 17. 1. Kontrolę wewnętrzną w OSiR sprawują:
1) Dyrektor OSiR w zakresie ogólnej działalności i realizacji nałożonych na OSiR zadań,
2) Główny Księgowy OSiR w zakresie spraw finansowych,
3) inni pracownicy w zakresie ustalonym przez Dyrektora OSiR.
2. Dla celów bieżącego zarządzania i zabezpieczenia prawidłowości funkcjonowania OSiR Dyrektror ustala regulamin kontroli wewnętrznej (zarządczej).
§ 18. Kontrolę zewnętrzną nad działalnością OSiR sprawują:
1) Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sędziszowie.
2) Burmistrz Sędziszowa, lub osoba przez niego upoważniona,
3) Inne organy upoważnione przepisami prawa do kontroli zakresu działania jednostki.
Rozdział VII
Przepisy końcowe
§ 19. Statut OSiR uchwala Rada Miejska w Sędziszowie.

§ 20. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 21. Niniejszy Statut wchodzi w życie z upływem 14 dni licząc od dnia jego ogłoszenia.

 


Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2010-09-07
Opublikował w BIP: Marcin Zimosz 2010-09-07 10:31:05
Liczba wyświetleń: 4392
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj