Wymiana pokrycia dachowego z poliwęglanu – budynek Bazy Turystyczno-Kulturalno-Rekreacyjnej

OGŁOSZENIE ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1. Zamawiający: Gmina Sędziszów 28 – 340 Sędziszów, ul. Dworcowa 20, NIP 656-21-64-804, a w jej imieniu trwały zarządca nieruchomości Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie reprezentowany przez: Dyrektor – Krzysztof Chmaruk tel. (041) 3812730 fax. (041) 3812731 email: osir@sedziszow.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art. 44 ust 2-4 Ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z póź. zm.).

3. Opis sposobu przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej. Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana pokrycia dachowego z poliwęglanu – budynek Bazy Turystyczno-Kulturalno-Rekreacyjnej. Opis przedmiotu zamówienia – zgodnie z przedmiarem robót, załącznik do zaproszenia do złożenia oferty

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się ubiegał przy wyborze oferty: Fakultatywnie - Cena, termin płatności- przelew 14 dni termin wykonania zamówienia - 30 dni, okres gwarancji – 36 miesięcy
Ofertę należy złożyć zgodnie z załącznikiem - Formularz oferty. Zamawiający informuje, że złożenie oferty musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej.

4. Miejsce oraz termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 15-03-2023 r. do godz. 1500 w formie: - osobiście na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie, 28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 20A, pokój 15, I piętro, - lub listownie na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie, 28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 20A - w wersji elektronicznej na e-mail: osir@sedziszow.pl 5.
 

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: tel. 604974798, email: krzysztof.chmaruk@sedziszow.pl


Podmiot publikujący: Dyrektor
Wytworzył: Administrator 2023-02-28
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Krzysztof Chmaruk 2023-02-28 09:00:00
Opublikował w BIP: Marcin Zimosz 2023-02-28 09:00:00
Liczba wyświetleń: 54
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-02-28 09:00:00 Dodano dokument Marcin Zimosz Szukaj
        Porównaj