Wymiana pokrycia dachowego z poliwęglanu – budynek Bazy Turystyczno-Kulturalno-Rekreacyjnej

 • 28 lutego 2023 20:23

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownika działu ds. technicznych  w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie

 • 08 sierpnia 2023 22:05

Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownika działu ds. technicznych  w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie

Przejdź do wpisu

Nabór na wolne stanowisko Kierownik działu ds. technicznych  w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie

 • 24 lipca 2023 09:46

Nabór na wolne stanowisko

Kierownik działu ds. technicznych  w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie


Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie ogłasza nabór na wolne stanowisko:

- kierownik działu ds. technicznych

1,00 etat na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony,

data rozpoczęcia pracy: 01.09.2023r.

Miejsce pracy:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie ul. Dworcowa 20A, 28-340 Sędziszów.

I. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na stanowisko:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

4) wykształcenie wyższe;

5) co najmniej 5-letni staż pracy (udokumentowany świadectwami pracy)  lub wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymogami na ww. stanowisku;

6) znajomość przepisów z obszarów działania obiektów sportowych, finansów publicznych, Kodeksu Pracy, BHP, ustawy zamówień publicznych;

7) niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów oraz za przestępstwa karno-skarbowe;

8) nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

1) obsługa komputera i znajomość programów biurowych;

2) mobilność i dyspozycyjność czasowa;

3) kreatywność w myśleniu i działaniu, solidność i samodzielność;

4) umiejętność pracy w zespole.

III. Dodatkowym atutem będzie:

1) znajomość zagadnień eksploatacji krytych pływalni; , hali sportowej, zaplecza noclegowego, boisk sportowych, kąpieliska, itp..),

2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

3) uprawnienia SEP do 1 kW w zakresie eksploatacji i dozoru, uprawnienia E1, D1 i uprawnienia cieplne w zakresie eksploatacji i dozoru E2 i D2

4) umiejętność planowania i organizacji pracy.

Do obowiązków podstawowych kierownika działu będzie należało:

 1. bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem obiektów sportowych oraz jego prawidłową i bezpieczną eksploatacją,

 2. prowadzenie wewnętrznej dokumentacji technicznej obiektów sportowych oraz planowanie rocznych kosztów ich funkcjonowania;

 3. działania związane z promocją i marketingiem obiektów sportowych;

 4. odpowiedzialność za gospodarowanie powierzonym mieniem,

 5. nadzór nad utrzymaniem obiektów sportowych i we właściwym stanie technicznym, sanitarnym, p. pożarowym;

 6. zapewnienie utrzymania wymaganej jakości wody basenowej;

 7. terminowe zabezpieczenie obiektu w niezbędne dla procesów technologicznych materiały, środki chemiczne i inne;

 8. efektywne, zgodne z przepisami świadczenie usług w zakresie udostępniania obiektu dzieciom, młodzieży, dorosłym, oraz grupom zorganizowanym;

 9. odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni;

 10. zarządzanie zasobami ludzkimi i właściwe planowanie pracy;

 11. przygotowywanie informacji statystycznych, sprawozdań i wniosków dla Głównego Księgowego i Dyrektora;

 12. bieżąca współpraca z UDT, SANEPID i innymi instytucjami w związku z funkcjonowaniem obiektów;

 13. współorganizowanie imprez sportowych na terenie obiektów sportowych;

 14. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

Warunki pracy na danym stanowisku:

Sytuacje stresowe, zmienne tempo pracy, praca przy monitorze komputerowym, prawo jazdy Kat.B, szybkie podejmowanie decyzji.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e – mail lub nr telefonu.

 2. List motywacyjny.

 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

 5. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.

 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia).

 7. Referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli takie kandydat posiada).

 8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 9. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

 10. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karno-skarbowe. 

 11. Oświadczenie kandydata potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 1. Oświadczenie kandydata  z niżej wskazanym zapisem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko kierownika działu przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie ul. Dworcowa 20A, 28-340 Sędziszów, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018(tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1781) oraz zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 2. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku w 2023 roku wyniósł poniżej 2%.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie ul. Dworcowa 20A , 28-340 Sędziszów. Z  administratorem można skontaktować się listownie:  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie ul. Dworcowa 20A, 28-340 Sędziszów, e-mailowo: osir@sedziszow.pl.

 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Centrum Zabezpieczenia Informacji
  ul. Wrzosowa 15 lok. 1, 25-112 Kielce, email.: iod@czi24.pl

 3. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do dnia zakończenia rekrutacji.

 4. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie może unieważnić nabór, na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny. Informacja o unieważnieniu naboru umieszczana jest w BIP-ie i na tablicy ogłoszeń Ośrodka.

Oferty należy składać lub przesyłać do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie ul. Dworcowa 20A, 28-340 Sędziszów , w terminie do 04.08.2023r. na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie ul. Dworcowa 20A, 28-340 Sędziszów z dopiskiem na kopercie: Nabór na wolne stanowisko – Kierownik Działu.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą, gdzie decyduje data stempla pocztowego.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie
z ustawą z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej – Dz. U. z 2016 roku, poz.1579).

 

Za termin złożenia uznaje się datę faktycznego wpływu dokumentów aplikacyjnych do biura. Dokumenty aplikacyjne złożone lub nadesłane po upływie terminu, wyznaczonego w ogłoszeniu o naborze, nie będą rozpatrywane i będą podlegały zwrotowi. Osoby spełniające wymagania formalno – prawne podane w ogłoszeniu o naborze zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu postępowania. Informację o zakwalifikowaniu zostanie przekazana telefonicznie.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w OSiR zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w OSiR przez okres 7 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie nie odsyła dokumentów kandydatom.

Po upływie okresu 7 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

dn.24.07.2023 r.                                                                                                             

                                                                                                                                    Krzysztof Chmaruk

                                                                                                                                Dyrektor

                                                                                                                  Ośrodka Sportu i Rekreacji w SędziszowiePrzejdź do wpisu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • 16 listopada 2022 11:31

Przejdź do wpisu

Informacja z otwarcia ofert

 • 18 października 2022 12:10

Przejdź do wpisu

Informacja dla wykonawców

 • 18 października 2022 10:04

Przejdź do wpisu

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

 • 03 października 2022 15:38

Przejdź do wpisu

Polityka dotycząca cookies

 • 18 czerwca 2021 10:45

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Przejdź do wpisu
Powrót