OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTOR DS. ADMINISTRACYJNO-SOCJALNYCH W OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W SĘDZISZOWIE

 • 05 grudnia 2023 15:10

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

PODINSPEKTOR DS. ADMINISTRACYJNO-SOCJALNYCH

W OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W SĘDZISZOWIE

 

            Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2020.530 t.j.)

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie

ul. Dworcowa 20A

28-340 Sędziszów

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektor ds. administracyjno-socjalnych

w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie

z siedzibą w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20A

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

PODINSPEKTOR DS. ADMINISTRACYJNO-SOCJALNYCH

W OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W SĘDZISZOWIE

 

            Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2020.530 t.j.)

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie

ul. Dworcowa 20A

28-340 Sędziszów

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektor ds. administracyjno-socjalnych

w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie

z siedzibą w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20A

  

 1. Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie
 2. Stanowisko pracy: Podinspektor ds. administracyjno-socjalnych.
 3. Miejsce pracy: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20A
 4. Nawiązanie stosunku pracy:
  1. Nawiązanie stosunku pracy  styczeń 2024 r.  
  2. Nawiązanie stosunku pracy nastąpi na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.
  3. Stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony.
  4. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony,              nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy               za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

 

 

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

            Wymaganie niezbędne:

1.     Obywatelstwo polskie.

2.     Wykształcenie wyższe.

3.     Doświadczenie zawodowe min. 2 lata

4.     Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

5.     Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6.     Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. księgowości budżetowe i spraw organizacyjnych j.

7.     Prawo jazdy kategorii B.

            Wymagania dodatkowe:

1.     Mile widziane doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego lub innej jednostce sektora finansów publicznych.

2.     Znajomość przepisów:

3.     Ustawy o Finansach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy

4.     Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

5.     Kodeks Postepowania Administracyjnego.

6.     Kodeks pracy.

7.     Ustawy o samorządzie gminnym oraz zasad funkcjonowania samorządu gminnego.

8.     Ustawy o ochronie danych osobowych.

9.     Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

10.  Znajomość przepisów prawa w zakresie działania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

11.  Biegła znajomość komputera (Windows XP, pakiet Microsoft Office, Internet Explorer).

12.  Wysoka kultura osobista.

13.  Umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji.

14.  Umiejętność pracy w zespole.

15.  Umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność negocjacji.

16.  Odpowiedzialność, rzetelność, dokładność.

17.  Komunikatywność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1. Obsługa korespondencji OSiR
2. Obsługa telefoniczna, faksowa oraz poczty elektronicznej sekretariatu.
3. Prowadzenie rejestru skarg, wniosków i listów od klientów OSiR.

4. Obsługa wyjazdów służbowych pracowników OSiR.

5. Gromadzenie i ewidencjonowanie aktów prawnych Burmistrza Sędziszowa dotyczących organizacji
i zasad działania OSiR.

6. Prowadzenie rejestru kontroli wewnętrznych.

7. Prowadzenie rejestru faktur i umów.

8.Opisywanie faktur dotyczących zamówień realizowanych przez OSiR, potwierdzanie pod względem formalno-prawnym oraz współpraca w tym zakresie z działem księgowości.

9. Koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą i zarządzaniem ryzykiem.

10. Przygotowywanie materiałów oraz obsługa spotkań i narad organizowanych przez Dyrektora.

11. Opracowywanie i aktualizowanie obowiązujących przepisów, regulaminów, instrukcji i zarządzeń dyrektora OSiR oraz przygotowywanie projektów zarządzeń i dyspozycji Burmistrza Sędziszowa
w kwestiach dotyczących OSiR.

12. Opracowywanie planów i ewidencja urlopów wypoczynkowych pracowników OSiR.

13. zaopatrywanie OSiR w materiały biurowe, środki czystości i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania OSiR oraz ich ewidencja.

14. Przygotowywanie umów zawieranych z kontrahentami i umów zleceń.

15. Przygotowywanie materiałów reklamowych.

16.Przygotowywanie imprez organizowanych i współorganizowanych przez OSiR i nadzór nad ich realizacją.

17. Prowadzenie ewidencji czasu pracy (obsługa programów PR Master i RCP Master).

18. Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji w tym prawnej OSiR.

19. Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji majątku trwałego OSiR.

20. Prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją składników majątkowych.

21. Sporządzanie sprawozdań z zamówień publicznych.

22. Sporządzanie sprawozdań GUS.

23. Nadzór nad realizacją i rozliczeniem umów i zleceń oraz archiwizacja umów i zleceń.

24. Nadzór nad zgłoszeniami i rezerwacjami pomieszczeń OSiR i Domu sportowca.

25. Sporządzanie sprawozdań i analiz marketingowych, w tym dla potrzeb Gminy Sędziszów.

26. Udział w przygotowywaniu nakładów stałych i zmiennych do planów rocznych i wieloletnich.

27. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji z zakresu prowadzonych spraw.

28. Opracowywanie i przygotowywanie dokumentacji dotyczącej postępowań z zakresu zamówień publicznych.

29. W razie nieobecności zastępowanie pracownika na stanowisku Sprzedawca biletów – kasjer
i pracownika ds. księgowości i spraw organizacyjnych.

30. Współpraca z Działem Księgowości i Działem technicznym.

31. Wykonywanie innych poleceń przełożonych w ramach powierzonego zakresu czynności.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

1.     Praca wykonywana będzie w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20A,

2.     Praca o charakterze biurowym.

3.     Praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała.

4.     Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, fax.

5.     Zatrudniona osoba, która po raz pierwszy zostanie zatrudniona na stanowisku urzędniczym może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej w OSiR, która kończy się egzaminem.

6.     Budynek  jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych w zakresie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przystosowanych toalet.

7.     Praca w godzinach: poniedziałek – piątek od  7.30-15.30

7.     Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e – mail lub nr telefonu.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 5. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia).
 7. Referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli takie kandydat posiada).
 8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 9. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 10. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karno-skarbowe. 
 11. Oświadczenie kandydata potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 12. Oświadczenie kandydata  z niżej wskazanym zapisem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko kierownika działu przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie ul. Dworcowa 20A, 28-340 Sędziszów, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych  z dnia 10 maja 2018(tj. Dz. U.
  z 2019r., poz. 1781) oraz zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 13. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku w  2023 roku wyniósł poniżej 2%.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie 
  ul. Dworcowa 20A , 28-340 Sędziszów. Z  administratorem można skontaktować się listownie:  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie ul. Dworcowa 20A, 28-340 Sędziszów,
  e-mailowo: 
  osir@sedziszow.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Centrum Zabezpieczenia Informacji
  ul. Wrzosowa 15 lok. 1, 25-112 Kielce, email.: iod@czi24.pl
 3. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do dnia zakończenia rekrutacji.
 4. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie  może unieważnić nabór, na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny. Informacja o unieważnieniu naboru umieszczana jest w BIP-ie i na tablicy ogłoszeń Ośrodka.

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać lub przesyłać do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie  ul. Dworcowa 20A,
28-340 Sędziszów , w terminie do
18.12.2023r. na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie
ul. Dworcowa 20A, 28-340 Sędziszów z dopiskiem na kopercie: Nabór na wolne stanowisko Podinspektor ds. administracyjno-socjalnych.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą, gdzie decyduje data stempla pocztowego.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji      elektronicznej – Dz. U. z 2016 roku, poz.1579).

 

Za termin złożenia uznaje się datę faktycznego wpływu dokumentów aplikacyjnych do biura. Dokumenty aplikacyjne złożone lub nadesłane po upływie terminu, wyznaczonego w ogłoszeniu o naborze, nie będą rozpatrywane i będą podlegały zwrotowi. Osoby spełniające wymagania formalno – prawne podane
w ogłoszeniu o naborze zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu postępowania. Informację
o zakwalifikowaniu zostanie przekazana telefonicznie.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w OSiR zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w  OSiR przez okres 7 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie nie odsyła dokumentów kandydatom.

Po upływie okresu 7 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

                                                                                              

                                                                                                Krzysztof Chmaruk

                                                                                                        Dyrektor

                                                                                 Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie

Przejdź do wpisu
Powrót