Deklaracja dostępności

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie.

Data publikacji strony: 2010-10-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-01. Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktoweW przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Zimosz, osir@sedziszow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 38 12 730. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

Dostępność architektoniczna

1. Budynek: Kompleks Sportowo – Rehabilitacyjno – Edukacyjny przy ul. Dworcowej 20 A
Do budynku prowadzą 3 wejścia przystosowane do osób niepełnosprawnych oraz z dostępem do windy. Ogólnodostępne jest wejście główne w godzinach pracy OSiR. Budynek w całości przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze. Wejście na halę basenową: na parterze znajduje się hol oraz szatnia ubrań wierzchnich, brak ograniczeń w obszarze kontroli. Osoby niepełnosprawne mogą się dostać na halę basenową poprzez przebieralnię dla niepełnosprawnych, do której można się dostać na wózku inwalidzkim. Przy basenie sportowym znajduje się krzesło opuszczające dla osób niepełnosprawnych (podnośnik). Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem z tej możliwości wyłączona jest hala basenowa i pokoje noclegowe. Biuro znajduje się na piętrze, w przypadku trudności dotarcia interesanta na piętro istnieje możliwość zejścia pracownika na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. W W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

2. Baza Turystyczno- Kulturalno- Rekreacyjna przy ul. Sportowej 5
Obiekt otwarty, na terenie którego znajduje się: parking, kąpielisko strzeżone, wypożyczalnia sprzętu sportowego i wodnego, boisko do plażówki, boisko wielofunkcyjne, korty tenisowe, boiska trawiaste, budynek pracowniczy, budynek ze sceną, pole namiotowe, miejsce na ognisko, altana z grillem. Ma teren obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Dostęp do pomieszczeń w budynku ze sceną za pomocą schodołazu. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. W budynku nie ma pętli indukcyjnych nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.